Vedtægter

Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Idrætsklub (FKI)

§ 1. Foreningens navn:
Foreningens navn er Frederikshavn Kommunes Idrætsklub.
Forkortet: FKI.
Stiftet: 14. april 1992.

§ 2. Foreningens hjemsted:
Foreningen er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

§ 3. Foreningens formål:
Foreningens virker for at samle og videreudvikle de aktiviteter, der finder sted i forbindelse med idræt og motion, og udbygge kammeratskabet blandt de ansatte ved kommunen.

§ 4. Medlemskab:
4.1.Foreningen er åben for alle, som er ansat ved Frederikshavn Kommune.
4.2.Indmeldelse sker i henhold til retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

§ 5. Udmeldelse:
5.1.Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen senest den 10. i en måned.

§ 6. Ordinær generalforsamling:
6.1.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i på foreningens hjemmeside.

6.2.Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

     1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

     2. Valg af dirigent.

     3. Bestyrelsens beretning.

     4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

     5. Indkomne forslag.

     6. Fastsættelse af kontingenter.

     7. Orientering om næste års budget.

     8. Valg i henhold til vedtægterne.

     9. Eventuelt.

6.3.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

6.4.En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.

6.5.Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for foreningen.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:
7.1.Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af det samlede medlemmer stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.

7.2.Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside.

§ 8. Valg:
8.1.Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

8.2.Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af minimum 5 personer.

8.3.På ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem. På lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

8.4.Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen.

8.5.Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.

8.6.Generalforsamlingen vælger 2 revisorer på skift hvert år.

8.7.Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

§ 9. Afstemninger:
9.1.Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

9.2.Alle aktive medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

9.3.Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

9.4.Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

9.5.Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 6.3., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

§ 10. Bestyrelsen:
10.1.Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle foreningsmæssige forhold.

10.2.Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer til de for arbejdet nødvendige udvalg.

10.3.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.

10.4.Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Et bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning i personsager.

§ 11. Udvalg:
11.1.Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, kan bestyrelsen nedsætte det for arbejdet nødvendige antal udvalg.

11.2.Bestyrelsen udpeger formanden og i samråd med denne udvalgets medlemmer.

11.3.Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser.

§ 12. Ad hoc udvalg:
12.1.Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.

12.2.Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinier for disse.

§ 13. Medlemspligter:
13.1.Medlemmer er underkastet de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

13.2.Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer fra deltagelse i foreningens aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden.

§ 14. Tegningsret:
14.1.Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.

14.2.Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

14.3.Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§ 15. Kontingenter:
15.1.Kontingenter vurderes hvert år af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

15.2.Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform og terminer.

15.3.Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

 § 16. Regnskab og revision:
16.1.Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

16.2.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt orienterer om næste års budget.

16.3.Revision af regnskabet skal være foretaget senest med udgangen af marts måned og underskrives af formand, kasserer og revisor.

16.4.De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt af generalforsamlingen.

16.5.Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens konti.

16.6.Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen

 § 17. Eksklusion:
17.1.Bestyrelsen kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der bevisligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser grov usportslig optræden ved foreningens stævner og arrangementer.

17.2.Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. En anmodning herom skal indsendes til bestyrelsen indenfor den i § 6.3. fastsatte frist for indsendelse af forslag. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

 § 18. Vedtægtsændringer:
18.1.Skriftlige forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og medlemmer.

18.2.Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

18.3.Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 18.2. behøves at være opfyldt.

 § 19. Foreningens opløsning:
19.1.Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

19.2.I tilfælde af foreningens opløsning vil de aktiver, som er i behold, tilfalde personalet ved Frederikhavn Kommune.

 

Vedtægterne er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28. november 2012.

§6.1, §7.1, §8.5 ændret på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013
§16.3 ændret på den ordinære generalforsamling den 28. april 2022